AHB AANGIFTEN
Personen die de geldende Nederlandse wetten niet
naleven en zich achter een BV verschuilen, misbruiken
hun macht en schenden jouw ‘niet onderhandelbare’
universele individuele rechten, terwijl ze zichzelf
onschendbaar achten. Deze personen, gecategoriseerd


als BRP Minor, worden geconfronteerd met de AHB
(Adultus Honoratus Beneficiar) aangifte, die aan de
koning wordt overgedragen. Zij zullen verantwoording
moeten afleggen.
Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De meeste
ambtenaren kregen daarmee dezelfde rechten, plichten en aansprakelijkheid als werknemers in het
bedrijfsleven. Het arbeidsrecht is nu op hen van toepassing, maar de bijzondere regels voor de publieke
sector bestaan nog. Bron.

Bedrijfshandelend strafbaar:

 

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

Artikel 225

1 .Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst,
met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als
schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zesjaren of geldboete van
de vijfde categorie.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als
ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3.lndien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een
terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde
gevangenisstraf met een derde verhoogd. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel225

 

Artikel 226

1.De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of
geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:

1°. in authentieke akten;
2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare
instelling;
3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of
vennootschap;
4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers
omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
5°. in krediet- of handelspapier.


2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals
of vervalstgeschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert,
voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel226

Titel XXV. Bedrog

Artikel 336

De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een rechtspersoon of vennootschap,
die opzettelijk een onware staat of een onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten
of toelichting op een van die stukken openbaar maakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk toelaat,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

 

Artikel 273f

1 .Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete
van de vijfde categorie gestraft:

1 °. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld
of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke
omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven
of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die
zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van
de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die
ander of de verwijdering van diens organen;
2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de
wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander
of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft
bereikt;
3°. degene die een ander aanwerft, meeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander
land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of
voor een derde tegen betaling;
4°. degene die een ander met een van de onder 1 ° genoemde middelen dwingt of beweegt zich
beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen
dan wel onder de onder 1 ° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van
arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;
5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen
dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs
moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen

of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet
heeft bereikt;
6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1 ° bedoelde omstandigheden zijn
verwijderd;
8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde
tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van
achttien jaren nog niet heeft bereikt;
9°. degene die een ander met een van de onder 1 ° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem
te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de
verwijdering van diens organen.

2.Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele
uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met
slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.

3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien:

1 °. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;
2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is
die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik
van een kwetsbare positie wordt gemaakt;
3°. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of
daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren
of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

6. Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke
of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.

7. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing, https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel273f

 

Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden

Artikel 251

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 240b tot en met 247 onderscheidenlijk 248a tot en met 250
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1 °, 2° en 4°, vermelde rechten
worden uitgesproken.


2.1ndien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 240b tot en met 247 en 248a tot en met 250
omschreven, het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hi] van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel251/